Oferta

Oferujemy

następujące usługi

 • Reprezentowanie Inwestora na budowie oraz przed urzędami.
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym od wstępnego planowania do uruchomienia obiektu.
 • Przygotowanie lub opiniowanie umów na realizację projektów oraz robót budowlanych.
 • Przygotowanie i prowadzenie przetargów na prace projektowe oraz budowlane, udział w negocjacjach.
 • Kontrola kosztów realizacji inwestycji.
 • Prowadzenie procesów formalnych od pozyskania warunków technicznych, warunków zabudowy, procedury środowiskowe przez uzyskanie pozwolenia na budowę do odbiorów końcowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Koordynacji procesu inwestycyjnego.
 • Analizy finansowej i biznes planu.
 • Harmonogramowania i budżetowania.
 • Zarządzania obiegiem dokumentacji projektowej.
 • Zarządzania nadzorem technicznym na budowie.
 • Przeprowadzania przetargów na roboty budowlane.
 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa.
 • Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami.
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie.
 • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych.
 • Zatwierdzanie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego.
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.
 • Kontrola finansowego zaawansowania prac, prowadzenie rozliczeń wykonawców robót.
 • Przygotowanie budżetu wraz z etapowaniem inwestycji budowalnej.
 • Opracowanie planów przepływów finansowych inwestycji.
 • Kalkulacja kosztów robót budowlanych.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji projektu.
 • Ocena stanu zaawansowania prac budowlanych.
 • Przegląd faktur i świadectw płatności.
 • Analizę budżetu i harmonogramu projektu.
 • Analiza dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi.
 • Regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy.
 • Regularne raportowanie omawiające postęp robót.
 • Opiniowanie przygotowania i zaawansowania realizacji projektów (zarówno dla instytucji finansujących projekty, jak i dla Inwestorów).
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem założonego budżetu. Przygotowanie ewentualnych wniosków optymalizacyjnych.
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem ich trwałości i funkcjonalności.
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem kosztu późniejszej eksploatacji obiektu.
 • Opiniowanie dokumentacji pod kątem energochłonności obiektów oraz zastosowania rozwiązań ekologicznych.
 • Weryfikacja przekazanych przedmiarów robót budowlanych.
 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem uzyskania założonych parametrów użytkowych Inwestora.
test