OfertaOLD

Oferujemy

następujące usługi

 • Przygotowanie budżetu wraz z etapowaniem inwestycji budowalnej
 • Opracowanie planów przepływów finansowych inwestycji
 • Kalkulacja kosztów robót budowlanych
 • Opracowanie harmonogramu realizacji projektu
 • Wykonywanie projektów technicznych w branżach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej…
 • Wsparcie biur architektonicznych w zakresie doboru rozwiązań oraz wykonaniu wielobranżowej dokumentacji technicznej
 • Opiniowanie przygotowania i zaawansowania realizacji projektów (zarówno dla instytucji finansujących projekty, jak i dla Inwestorów);
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem założonego budżetu. Przygotowanie ewentualnych wniosków optymalizacyjnych.
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem ich trwałości i funkcjonalności.
 • Opiniowanie rozwiązań projektowych pod kątem kosztu późniejszej eksploatacji obiektu.
 • Opiniowanie dokumentacji pod kątem energochłonności obiektów oraz zastosowania rozwiązań ekologicznych.
 • Weryfikacja przekazanych przedmiarów robót budowlanych.
 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem uzyskania założonych parametrów użytkowych Inwestora.
 • Reprezentowanie Inwestora na Budowie oraz przed Urzędami
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym od wstępnego planowania do uruchomienia obiektu.
 • Przygotowanie lub opiniowanie umów na realizację projektów oraz robót budowlanych.
 • Przygotowanie i prowadzenie przetargów na prace projektowe oraz budowlane, udział w negocjacjach.
 • Kontrola kosztów realizacji inwestycji
 • Prowadzenie procesów formalnych od pozyskania warunków technicznych, warunków zabudowy, procedury środowiskowe przez uzyskanie pozwolenia na budowę do odbiorów końcowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Ocena stanu zaawansowania prac budowlanych,
 • Przegląd faktur i świadectw płatności,
 • Analizę budżetu i harmonogramu projektu,
 • Analiza dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi,
 • Regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy,
 • Regularne raportowanie omawiające postęp robót
 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
 • Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
 • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
 • Zatwierdzanie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu
 • Kontrola finansowego zaawansowania prac, prowadzenie rozliczeń wykonawców robót.
test